info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 320
account_balance โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview152
โครงสร้างพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67

account_box คณะผู้บริหาร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
account_box สมาชิกสภา
ว่าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
ว่าง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชาริน จินดาศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0981052452
(นายชาริน จินดาศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0981052452
(นางชมภู แก้วดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0866505482
(นางชมภู แก้วดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0866505482
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0892832026
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0892832026
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายสมพร พรมชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0854947225
(นายสมพร พรมชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0854947225
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 0837379212
account_box สำนักปลัด
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0892832026
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0892832026
(นางสาวพัชริดา แก้วพาปราบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวพัชริดา แก้วพาปราบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิตรกาญจนา สีสาย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวจิตรกาญจนา สีสาย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาววาสนา ส่องสีรส)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาววาสนา ส่องสีรส)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวชัญญานุช โคตสมบัติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวชัญญานุช โคตสมบัติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายทองพันธ์ พรมเคน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นายทองพันธ์ พรมเคน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวศุภักษร ทองมาก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวศุภักษร ทองมาก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวภาวิณี ทองสอาด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวภาวิณี ทองสอาด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(สิบเอกอนุชิต ปัญญาวัล )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สิบเอกอนุชิต ปัญญาวัล )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายกวีศักดิ์ เลือกนารี)
นักการภารโรง
(นายกวีศักดิ์ เลือกนารี)
นักการภารโรง
(นางสาววาสนา มีหวัง)
แม่บ้าน
(นางสาววาสนา มีหวัง)
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
( ว่าง )
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
( ว่าง )
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวพัชรียา พรมะลี)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวพัชรียา พรมะลี)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน
(นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนคำผาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนคำผาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวณทกร สิมมา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวณทกร สิมมา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวณิชานันท์ พละศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวณิชานันท์ พละศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
(นายสมพร พรมชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0854947225
(นายสมพร พรมชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0854947225
(นายไชยา บุญยอด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายไชยา บุญยอด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวิศรุต ศรีสุข)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(นายวิศรุต ศรีสุข)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(นางสาวปวีณา กุคำจัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวปวีณา กุคำจัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษาฯ
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
(นางแหวน สุขแสน)
ครู คศ.1
(นางแหวน สุขแสน)
ครู คศ.1
ว่าง
ครู คศ.1
ว่าง
ครู คศ.1
(นางสาวพรทิพย์ สมหมาย)
ครู คศ.1
(นางสาวพรทิพย์ สมหมาย)
ครู คศ.1
(ว่าง)
ครู คศ.1
(ว่าง)
ครู คศ.1
(นางสาวจีระภา แถลงสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจีระภา แถลงสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวลำดวน ศรไชย)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวลำดวน ศรไชย)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรอุมา อ่อนคำผาง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรอุมา อ่อนคำผาง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสมฤดี คำศรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสมฤดี คำศรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิชยา แสนยำ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิชยา แสนยำ)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายสุวิทย์ ราตรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
(นายสุวิทย์ ราตรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร