messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
verified_user คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 23 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 271 |
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 262 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 270 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 288 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 265 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 289 |
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 302 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 303 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 300 |
การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 307 |
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 313 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 241 |
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2558 | เปิดอ่าน : 609 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ