info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 199
เดือนนี้ 9,009
เดือนที่แล้ว 15,552
ทั้งหมด 61,279

ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม
รายละเอียด : ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้เชิญคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาความซ้ำซ้อนของโครงการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งศรีอุดม ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ด.ต. ศุภโชค หาญเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอทุ่งศรีอุดม ท้องถิ่นอำเภอทุ่งศรีอุดม ปลัดอำเภอทุ่งศรีอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ นายสถิต เสนา นักบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายกมลศักดิ์ สายเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดังกล่าวด้วย การประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสำคัญและได้เสนอโครงการพัฒนาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนมากรวมทั้งปัญหาความต้องการในการพัฒนาในพื้นที่ด้านต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ชี้แจงถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้การเสนอโครงการพัฒนาเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
ผู้โพส : สำนักงานปลัด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ