messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ โดย นายกฤษณุ เบ้าคำกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ พร้อมด้วย นายชาริน จินดาศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ร่วมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 เพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด (ประกาศนโยบายบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการทราบ)
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ