ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง