ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง