องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
school เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
insert_drive_file . ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7134 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file . พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13509 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท. พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ