องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow พ-ร-บ--พ-ร-ก
insert_drive_file พระราฃบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองจันทบุร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองเชียงราย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เทศบาลเมืองนครสวรร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2520 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2520 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ