info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 295
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แบบ ผ.01) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แบบผ.03) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายเอียดโครงการพัฒนาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร