info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 6
play_arrow ราคากลาง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ -บ้านโนนงาม(ตำบลก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ศพด.ทุ่งเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่าและใหม่ ศพด.ซำงู poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นทุ่งช้าง หมู่ที่ ๖ - พานทอง หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโนนขมุก หมู่ 1- ทุ่งช้าง หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแก หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถพร้อมลานคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นน้ำบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูงรังบ้านทุ่งช้าง ข้างบ้านนายเสมียน ปราบจันดี ถึงเส้นแบ่งเขตทุ่งช้างโนน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบวางท่อประปา บ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
photo ประกาศราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร